مشخصات تيم علمی نشريهمحمد عیسائی‌تفرشی
استاد حقوق خصوصی
دانشکده حقوق، گروه خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
tafreshimodares.ac.ir

مرتضی شهبازی نیا
دانشیار حقوق خصوصی
دانشکده حقوق، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
shahbaziniamodares.ac.ir

محمدعلی اردبیلی
استاد حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
m-ardebilisbu.ac.ir
محمدجعفر حبیب‌زاده
استاد حقوق جزا و جرم شناسی
دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
habibzammodares.ac.ir
مرتضی شهبازی‌نیا
دانشیار حقوق خصوصی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
shahbaziniamodares.ac.ir
محمود صادقی
دانشیار حقوق مالکیت فکری
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
sadegh_mmodares.ac.ir
ابراهیم عزیزی
استادیار حقوق خصوصی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
eazizimodares.ac.ir
محمدباقر پارساپور
دانشیار حقوق خصوصی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
parsapourmodares.ac.ir
محمد عیسائی‌تفرشی
استاد حقوق خصوصی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
tafreshimodares.ac.ir
کوروش کاویانی
دانشیار حقوق
دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
k.kavianihotmail.com
سیدمصطفی محقق‌داماد
استاد حقوق خصوصی
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
mdamadias.ac.ir
حسین مهرپور محمد آبادی
استاد حقوق خصوصی
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
mehrpouryahoo.com
علی‌حسین نجفی ابرندآبادی
استاد حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
ahnausyahoo.com