مشخصات تيم علمی نشريهآقای دکتر مرتضی شهبازی نیا
دانشیار حقوق خصوصی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
shahbaziniamodares.ac.ir

خانم دکتر طیبه صاحب
استادیار حقوق خصوصی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
t-sahebmodares.ac.ir

آقای دکتر محمدعلی اردبیلی
استاد حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
m-ardebilisbu.ac.ir
آقای دکتر محمدجعفر حبیب‌زاده
استاد حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
habibzammodares.ac.ir
آقای دکتر مرتضی شهبازی‌نیا
دانشیار حقوق خصوصی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
shahbaziniamodares.ac.ir
آقای دکتر محمود صادقی
دانشیار حقوق مالکیت فکری
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
sadegh_mmodares.ac.ir
آقای دکتر مهرزاد ابدالی
دانشیار حقوق خصوصی
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران
abdalisoc.ikiu.ac.ir
آقای دکتر محمدباقر پارساپور
دانشیار حقوق خصوصی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
parsapourmodares.ac.ir
آقای دکتر محمد عیسائی‌تفرشی
استاد حقوق خصوصی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
tafreshimodares.ac.ir
آقای دکتر سید حسین صفایی
استاد گروه حقوق خصوصی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
hsafaiiut.ac.ir
آقای دکتر رضا سکوتی نسیمی
استاد حقوق خصوصی
دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
r-sokoutitabrizu.ac.ir
آقای دکتر حمید ابهری
استاد حقوق خصوصی
دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
hamid.abharigmail.com
آقای دکتر حسین مهرپور محمد آبادی
استاد حقوق خصوصی
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
mehrpouryahoo.com
آقای دکتر فیلیپ پییر
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه رن 1
philippe.pierreuniv-rennes1.fr
آقای دکتر پاتریس ژوردن
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه پاریس 1 -پانتئون-سوربن
Patrice.Jourdainuniv-paris1.fr