راهنمای منبع نویسی

مولف محترم هنگام ارجاع دهی به منابع مورد استفاده در مقاله دقت شود که روش مأخذنویسی در این نشریه، APA می باشد.(برای سهولت در انجام مأخذ نویسی و مشاهده مثال های بیشتر در بخش مقاله، کتب و ...، به فایل راهنمای نویسندگان این نشریه مراجعه نمایید.)

  • کتاب:
نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان، عنوان کتاب (ایتالیک و غیر سیاه)، نام مترجم، شماره جلد، (ج ۱)، شمار چاپ (چ ۳)، محل انتشار، ناشر، سال انتشار.
نحوه درج در فهرست منابع: مثال: [۱] سیوطی، عبدالرحمن، الاتقان، فی علوم القرآن. تحقیق ابوالفضل اابراهیم، ج ۱، چ ۳، تهران، انتشارات، ۱۳۶۳.
  • مقاله در نشریه:

نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان،(مخفف) عنوان مقاله داخل گیومه («  »)، نام نشریه  (ایتالیک)، دوره، سال انتشار.