راهنمای منبع نویسی

مولف محترم، هنگام ارجاع دهی به منابع مورد استفاده در مقاله دقت شود که روش مأخذنویسی در این نشریه، APA می باشد.(برای سهولت در انجام مأخذ نویسی و مشاهده مثال های بیشتر در بخش مقاله، کتب و ...، به فایل راهنمای نویسندگان این نشریه مراجعه نمایید.)


*  کتاب:
نام خانوادگی، نام نویسنده (تاریخ انتشار). عنوان کتاب با حروف ایتالیک، نام مترجم یا مصحح، محل انتشار، نام ناشر، شماره جلد.

- زمانی، سیدقاسم (1393). حقوق سازمان های بین المللی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش.
.Crawford, James (2012). Brownlie's Principles of Public International Law, London, Oxford University Press-

* مقاله در نشریه:
نام خانوادگی، نام نویسنده (تاریخ انتشار). عنوان کامل مقاله در گیومه، نام مجله با حروف ایتالیک، شماره مجله، شماره صفحات ابتدایی و انتهایی مقاله، مثال:
- سادات اخوی، علی و عباس خداشناس (1394). «شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و وضعیت حقوق بشر در عربستان»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، شماره 4، صص 713-691.
Donnelly, Jack (1980). "Natural Law and Right in Aquinas’ Political Thought", The Western Political Quarterly, vol. 33, pp. 520-535-

* مقاله در کتاب / مجموعه مقالات:
نام خانوادگی نویسنده مقاله، نام نویسنده مقاله (تاریخ انتشار). «عنوان مقاله در گیومه»، در: نام و نام خانوادگی ویراستار/ویراستاران علمی کتاب، عنوان کتاب به صورت ایتالیک، محل انتشار، نام ناشر، شماره صفحات ابتدا و انتهای مقاله.

- ممتاز، جمشید (1391). «یونسکو و تدوین و توسعه حقوق بین الملل در حمایت از اموال فرهنگی» در: مجموعه مقالات همایش حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ اول، صص 101-95.

Scovazzi, Tullio (2006). “The Protection of Underwater Cultural Heritage: Article 303 and the UNESCO Convention”, in: D. Freestone, R. Barnes and D. Ong (eds.), The Law of the Sea Progress and Prospects, Oxford University Press, pp. 120-136.

* مقاله همایش/ كنفرانس:
نام خانوادگی، نام نویسنده (سال). «عنوان مقاله درگیومه»، نام همایش، ج (شماره جلد)، چ (شماره چاپ)، محل برگزاری.

- آیین، علیرضا و شیروانی، خدیجه(1396). «عدالت اخلاق محور در حقوق اسلامی»، همایش بین المللی عدالت و اخلاق در مکتب اهل بیت (ع) با تأکید بر سیره و آموزه های امام رضا (ع)، مشهد.

* آراء:
دادنامه شماره (شماره دادنامه) به تاریخ (تاریخ صدور دادنامه)، صادره از (مرجع صادرکننده دادنامه)

** قوانین و مقررات باید با ذکر کامل عنوان قانون و سال تصویب ذکر شوند. اگر قانونی مربوط به کشور خارجی است لازم است نام کشور در انتها داخل پرانتز به انگلیسی  شود.

* طرح پژوهشی:
نام خانوادگی، نام مؤلف (سال). عنوان طرح، مشخصات طرح (درون دانشگاهی، سازمانی یا...)، نام دانشگاه یا سازمان.

* پايان نامه و رساله:
نام خانوادگی، نام مؤلف (سال دفاع). عنوان پایان‌نامه (به‌صورت برجسته)، پایان‌نامه برای اخذ مدرک (کارشناسی ارشد/ دکترا)، نام دانشکده و دانشگاه.

* منابع الکترونیکی:
مؤلف (اگر مؤلف ندارد، منبع با عنوان مطلب شروع شود)، «عنوان مطلب»، تاریخ انتشار (یا بی‌تا)، به آدرس: <http://example.com/34520>  آخرین بازدید 17 خرداد1400.

** یک مقاله  علمی - پژوهشی نباید به  وب سایت هایی مانند ویکی پدیا و مانند آن ارجاع دهد . علاوه بر این، ارجاع به وبلاگ ها و سایت های بدون هویت، ارزش علمی مقاله را مخدوش می کند. توصیه می شود منابع مورد استفاده مربوط به ده سال آخر منتهی به نگارش مقاله باشد تا جدید بودن مقاله تقویت شود.

- برای اطلاع از چگونگی برگردان منابع فارسی به انگلیسی فایل زیر را دانلود کنید:

 
راهنمای برگردان منابع فارسی به انگلیسی