فهرست داوران

1401
دکتر مصطفی السان - دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حسین علمی
دکتر منصور جباری
آقای حمید کبیری شاه آباد - دانشگاه یزد
دکتر حسن سواری
دکتر حبیب رمضانی آکردی - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
دکتر محمد جلالی
علی طهماسبی
ولی رستمی
آقای فیروز احمدی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد
دکتر علیرضا دبیرنیا - دانشگاه قم
مصطفی بختیاروند
دکتر سید محمد حسن ملائکه پور شوشتری - دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر علی مشهدی
آقای مهدی امینی
دکتر محمدرضا ویژه
سید الهام الدین شریفی
دکتر مهدی منتظر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
دکتر حسین طباطبایی - TMU
آقای فیروز محمودی جانکی - خیابان انقلاب- دانشگاه تهران- دانشکده حقوق و علوم سیاسی
خانم سیده ام البنین حسینی - دانش آموخته دکتری دانشگاه تربیت مدرس
خانم هاله حسینی اکبرنژاد - دانشگاه امام صادق
دکتر مهدی شهابی - دانشگاه اصفهان
دکتر روح الله اکرمی - دانشگاه قم
دکتر سعید قماشی - دانشگاه کاشان
1400
دکتر مصطفی السان - دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حسین علمی
خانم آزاده صادقی
دکتر طیبه صاحب
دکتر جواد تقی زاده
آقای حمید کبیری شاه آباد - دانشگاه یزد
دکتر حبیب رمضانی آکردی - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
دکتر محمد جلالی
علی طهماسبی
ولی رستمی
آقای حسن علی پور
آقای فیروز احمدی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد
دکتر محیا صفاری نیا
مصطفی بختیاروند
خانم فضه سلیمی
خانم صدیقه جوان
دکتر مجید غمامی
دکتر مهرزاد ابدالی - بین المللی امام خمینی
دکتر محمد صادق لبانی مطلق
دکتر جواد حسین زاده - دانشگاه علم و فرهنگ
آقای عاصم محمدی
دکتر ابراهیم عبدی پور فرد
دکتر سید درید موسوی مجاب - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سید محمد حسن ملائکه پور شوشتری - دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر مصطفی مظفری - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد
دکتر ستار عزیزی
ارامش شهبازی
منصور امینی
آقای مهدی امینی
دکتر علی خالقی - تهران
دکتر محمد رضا شرافت پیما - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی
آقای سید میلاد حسینی
دکتر حمید ابهری
دکتر زهرا شاکری - دانشگاه تهران
دکتر سید کمال سجادی - دانشگاه خاتم
دکتر سید هادی محمودی - دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محسن عبداللهی
دکتر محسن محبی
پژمان محمدی
دکتر حسین صادقی
دکتر علی عزیزی - تربیت مدرس
آقای مجتبی جهانیان - دانشجوی دانشگاه خوارزمی
خانم سیده ام البنین حسینی - دانش آموخته دکتری دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مهدی مهدوی زاهد - دانشجوی دکتری حقوق عمومی
خانم هاله حسینی اکبرنژاد - دانشگاه امام صادق
دکتر سپیده میرمجیدی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر عبداله رجبی - دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
دکتر مهدی شهابی - دانشگاه اصفهان
دکتر سیدمحسن سادات اخوی - استادیار گروه حقوق دانشگاه شاهد
خانم بی بی فاطمه برومند - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
دکتر مصطفی زین الدین - عضو كميتة بازنگري قراردادهاي نفتي
دکتر سودابه رضوانی - استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران
دکتر مجتبی اشراقی آرانی - استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران
دکتر علیرضا عالی پناه - استاديار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی- تهران- ایران
دکتر محمد عابدی - استادیار گروه حقوق خصوصی- دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه فردوسی مشهد-مشهد-ایران
دکتر زهرا عامری - استادیار حقوق دانشگاه بجنورد
دکتر آیت الله جلیلی - دانش آموخته دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
دکتر محمد کاظمی فر - از مدیران کشتیرانی و متخصص در زمینه حقوق حمل و نقل دریایی
دکتر حسن نیک پور - متخصص در حوز حقوق حمل و نقل دریایی- کاپیتان کشتی
دکتر مجید قربانی لاچوانی - عضوهیاتت علمی دانشگاه صنعت نفت
1399
دکتر حسین علمی
خانم آزاده صادقی
دکتر طیبه صاحب
آقای حمید کبیری شاه آباد - دانشگاه یزد
دکتر حبیب رمضانی آکردی - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
علی طهماسبی
مصطفی بختیاروند
آقای فرخ جواندل جانانلو
دکتر مجید غمامی
دکتر جواد حسین زاده - دانشگاه علم و فرهنگ
آقای عاصم محمدی
دکتر مصطفی مظفری - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد
ارامش شهبازی
آقای مهدی امینی
دکتر محمد رضا شرافت پیما - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی
دکتر حمید ابهری
دکتر سام محمّدی
دکتر زهرا شاکری - دانشگاه تهران
دکتر مهدی منتظر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
دکتر حسین طباطبایی - TMU
پژمان محمدی
خانم اسماء جرفی - تربیت مدرس
آقای مجتبی جهانیان - دانشجوی دانشگاه خوارزمی
خانم سیده ام البنین حسینی - دانش آموخته دکتری دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مهدی مهدوی زاهد - دانشجوی دکتری حقوق عمومی
خانم هاله حسینی اکبرنژاد - دانشگاه امام صادق
دکتر سپیده میرمجیدی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر سیدمحسن سادات اخوی - استادیار گروه حقوق دانشگاه شاهد
دکتر الیاس یاری - استادیار حقوق خصوصی دانشگاه ایلام
دکتر محمدحسین توانا - دانش آموخته دکتری حقوق تجارت بین الملل