فهرست داوران

1402
1 - دکتر حسین علمی
2 - دکتر سعید حبیبا1
3 - دکتر محمدجعفر حبیب زاده - دانشگاه تربیت مدرس
4 - دکتر محمود صابر
5 - دکتر طیبه صاحب
6 - آقای حمید کبیری شاه آباد - دانشگاه یزد
7 - اصغر محمودی
8 - دکتر حسن سواری
9 - دکتر حبیب رمضانی آکردی - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
10 - علی طهماسبی
11 - آقای محمد صادقی - دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید و عضو گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار
12 - آقای فیروز احمدی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد
13 - میترا ضرابی
14 - دکتر پوریا عسکری
15 - دکتر علی ناصحی
16 - خانم صدیقه جوان
17 - خانم خدیجه شیروانی - استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دامغان
18 - خانم نسرین طباطبائی حصاری
19 - آقای محمدرضا حدادزاده
20 - دکتر روح الدین کرد علیوند - دانشگاه تربیت مدرس
21 - دکتر حسن محسنی - دانشگاه تهران
22 - دکتر جلیل قنواتی
23 - دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد
24 - دکتر محمد باقر پارساپور
25 - حسن بادینی
26 - زهرا ایوبی
27 - آقای مهدی امینی
28 - محمد احسنی فروز
29 - دکتر میرقاسم جعفرزاده
30 - دکتر محمدعلی بهمئی
31 - آقای دکترعباس شیخ الاسلامی - دانشیار حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
32 - دکتر زهرا شاکری - دانشگاه تهران
33 - آقای مهدی جوهری
34 - دکتر جمشید غلاملو
35 - دکتر حسین طباطبایی - TMU
36 - پژمان محمدی
37 - محبوبه عبدالهی
38 - باقر انصاری
39 - محسن صادقی
40 - خانم زینب تاری - دانشگاه تربیت مدرس
41 - دکتر سهیلا دیبافر - دانشگاه جامع علمی کاربردی
42 - خانم فریده شکری - استادیار دانشگاه امام صادق
43 - دکتر محمد ابوعطا - دانشگاه سمنان
44 - خانم هاله حسینی اکبرنژاد - دانشگاه امام صادق
45 - دکتر عبداله رجبی - دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
46 - دکتر حیدر پیری - دکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومی دانشگاه شهید بهشتی
47 - دکتر امیر پاک نهاد - استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
48 - دکتر احمد حاجی ده آبادی - دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
49 - آقای ابوالفتح خالقی - دانشگاه قم
50 - دکتر الیاس یاری - استادیار حقوق خصوصی دانشگاه ایلام
51 - خانم بی بی فاطمه برومند - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
52 - دکتر سودابه رضوانی - استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران
53 - دکتر انوشه لبافیان طوسی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران
54 - خانم گلنارالسادات بنی جمالی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس
55 - دکتر مجید عزیزیانی - علوم قضایی
56 - دکتر مهناز بيات كميتكي - استاديارگروه آموزشی حقوق عمومي و حقوق اقتصادي دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
57 - دکتر محمد کاظمی فر - از مدیران کشتیرانی و متخصص در زمینه حقوق حمل و نقل دریایی
58 - دکتر مجید قربانی لاچوانی - عضوهیاتت علمی دانشگاه صنعت نفت
59 - دکتر سید مرتضی نعیمی - استادیار، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی
60 - دکتر بابک درویشی - استادیار حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
61 - خانم هاجر آذری
62 - دکتر مصطفی نصیری
63 - دکتر یاسر امین رعایا
64 - دکتر مارال دربندی
65 - آقای همایون حبیبی - دانشگاه علامه طباطبایی
66 - دکتر مسعود فریادی
67 - آقای شهرام زرنشان - دانشگاه علامه طباطبایی
68 - آقای رضا موسوی
69 - دکتر محمدحسین نوتی زهی
70 - دکتر احمدرضا علوی دهکردی
1401
1 - دکتر حسین علمی
2 - دکتر محمدجعفر حبیب زاده - دانشگاه تربیت مدرس
3 - دکتر طیبه صاحب
4 - آقای حمید کبیری شاه آباد - دانشگاه یزد
5 - اصغر محمودی
6 - دکتر محمود صادقی
7 - دکتر حسن سواری
8 - دکتر حبیب رمضانی آکردی - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
9 - علی طهماسبی
10 - ولی رستمی
11 - آقای الیاس یاری
12 - آقای فیروز احمدی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد
13 - میترا ضرابی
14 - دکتر ابوالفضل درویشوند - دانشگاه تربیت مدرس
15 - دکتر علی ناصحی
16 - دکتر مجید غمامی
17 - دکتر محمد صادق لبانی مطلق
18 - دکتر جواد حسین زاده - دانشگاه علم و فرهنگ
19 - دکتر حسن محسنی - دانشگاه تهران
20 - دکتر ابراهیم عبدی پور فرد - دانشگاه قم
21 - دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد
22 - دکتر محمدعلی خورسندیان - دانشگاه شیراز
23 - حسن بادینی
24 - زهرا ایوبی
25 - آقای مهدی امینی
26 - دکتر میرقاسم جعفرزاده
27 - آقای سید میلاد حسینی
28 - دکتر سید مفید کلانتریان
29 - محمود باقری
30 - دکتر حسین طباطبایی - TMU
31 - دکتر محسن محبی
32 - پژمان محمدی
33 - باقر انصاری
34 - آقای فیروز محمودی جانکی - خیابان انقلاب- دانشگاه تهران- دانشکده حقوق و علوم سیاسی
35 - آقای مجتبی جهانیان - دانشجوی دانشگاه خوارزمی
36 - خانم هاله حسینی اکبرنژاد - دانشگاه امام صادق
37 - دکتر حیدر پیری - دکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومی دانشگاه شهید بهشتی
38 - دکتر اویس رضوانیان - موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
39 - دکتر انوشه لبافیان طوسی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران
40 - دکتر مجید قربانی لاچوانی - عضوهیاتت علمی دانشگاه صنعت نفت
41 - دکتر سعید قماشی - دانشگاه کاشان
42 - دکتر سید مرتضی نعیمی - استادیار، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی
43 - خانم مهسا قره خانی - دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس
44 - دکتر بابک درویشی - استادیار حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
45 - دکتر مجید سربازیان - استادیار حقوق خصوصی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران
46 - آقای دکتر حمیدرضا علومی یزدی - دانشگاه علامه طباطبایی
47 - دکتر محسن اسماعیلی - دانشگاه تهران
48 - آقای عباس تبار فیروزجایی - دانشگاه شهید بهشتی
49 - دکتر ماهرو غدیری - دانشگاه شهید بهشتی
50 - دکتر حسین طالبیان
1400
1 - دکتر حسین علمی
2 - دکتر طیبه صاحب
3 - دکتر جواد تقی زاده
4 - آقای حمید کبیری شاه آباد - دانشگاه یزد
5 - دکتر حبیب رمضانی آکردی - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
6 - علی طهماسبی
7 - ولی رستمی
8 - آقای فیروز احمدی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد
9 - خانم فضه سلیمی
10 - خانم صدیقه جوان
11 - دکتر مجید غمامی
12 - دکتر مهرزاد ابدالی - بین المللی امام خمینی
13 - دکتر محمد صادق لبانی مطلق
14 - دکتر جواد حسین زاده - دانشگاه علم و فرهنگ
15 - دکتر روح الدین کرد علیوند - دانشگاه تربیت مدرس
16 - آقای عاصم محمدی
17 - دکتر حسن محسنی - دانشگاه تهران
18 - دکتر ابراهیم عبدی پور فرد - دانشگاه قم
19 - دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد
20 - منصور امینی
21 - زهرا ایوبی
22 - آقای مهدی امینی
23 - دکتر علی خالقی - تهران
24 - آقای سید میلاد حسینی
25 - دکتر زهرا شاکری - دانشگاه تهران
26 - دکتر سید کمال سجادی - دانشگاه خاتم
27 - دکتر سید هادی محمودی - دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
28 - دکتر محسن محبی
29 - پژمان محمدی
30 - محسن صادقی
31 - آقای مجتبی جهانیان - دانشجوی دانشگاه خوارزمی
32 - دکتر محمد ابوعطا - دانشگاه سمنان
33 - خانم هاله حسینی اکبرنژاد - دانشگاه امام صادق
34 - دکتر عبداله رجبی - دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
35 - دکتر حیدر پیری - دکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومی دانشگاه شهید بهشتی
36 - خانم بی بی فاطمه برومند - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
37 - دکتر سودابه رضوانی - استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران
38 - خانم گلنارالسادات بنی جمالی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس
39 - دکتر مجتبی اشراقی آرانی - استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران
40 - دکتر زهرا عامری - استادیار حقوق دانشگاه بجنورد
41 - دکتر محمد کاظمی فر - از مدیران کشتیرانی و متخصص در زمینه حقوق حمل و نقل دریایی
42 - دکتر حسن نیک پور - متخصص در حوز حقوق حمل و نقل دریایی- کاپیتان کشتی
43 - دکتر مجید قربانی لاچوانی - عضوهیاتت علمی دانشگاه صنعت نفت