فهرست داوران

1403
1 - دکتر حسین علمی
2 - دکتر طیبه صاحب
3 - مصطفی بختیاروند - دانشگاه قم
4 - دکتر ابوالفضل درویشوند - دانشگاه تربیت مدرس
5 - دکتر حسن محسنی - دانشگاه تهران
6 - دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد
7 - دکتر علی خالقی - تهران
8 - دکتر جعفر نوری یوشانلوئی
9 - دکتر سید کمال سجادی - دانشگاه خاتم
10 - محسن صادقی
11 - خانم سیده ام البنین حسینی - دانش آموخته دکتری دانشگاه تربیت مدرس
12 - دکتر سهیلا دیبافر - دانشگاه جامع علمی کاربردی
13 - آقای محمدعلی بابائی - دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
14 - دکتر رضا معبودی نیشابوری - دانشگاه فردوسی مشهد
15 - دکتر عبداله رجبی - دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
16 - دکتر مصطفی زین الدین - عضو كميتة بازنگري قراردادهاي نفتي
17 - دکتر نسرین مصفا - استادگروه روابط بین المللدانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
18 - دکتر محمد کاظمی فر - از مدیران کشتیرانی و متخصص در زمینه حقوق حمل و نقل دریایی
19 - دکتر مجید قربانی لاچوانی - عضوهیاتت علمی دانشگاه صنعت نفت
20 - آقای محمدجواد ذوالقدر
1402
1 - حسین سیمایی
2 - دکتر حسین علمی
3 - دکتر سعید حبیبا1
4 - دکتر محمدجعفر حبیب زاده - دانشگاه تربیت مدرس
5 - دکتر محمود صابر
6 - دکتر طیبه صاحب
7 - آقای حمید کبیری شاه آباد - دانشگاه یزد
8 - دکتر محمود صادقی
9 - دکتر حسن سواری
10 - دکتر حبیب رمضانی آکردی - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
11 - دکتر محمد جلالی - دانشگاه شهید بهشتی تهران
12 - آقای محمد صادقی - دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید و عضو گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار
13 - آقای فیروز احمدی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد
14 - میترا ضرابی
15 - دکتر پوریا عسکری
16 - مصطفی بختیاروند - دانشگاه قم
17 - دکتر علی ناصحی
18 - خانم خدیجه شیروانی - استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دامغان
19 - خانم نسرین طباطبائی حصاری
20 - آقای محمدرضا حدادزاده
21 - دکتر روح الدین کرد علیوند - دانشگاه تربیت مدرس
22 - آقای عاصم محمدی
23 - دکتر حسن محسنی - دانشگاه تهران
24 - دکتر سید درید موسوی مجاب - دانشگاه تربیت مدرس
25 - دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد
26 - دکتر محمد باقر پارساپور
27 - حسن بادینی
28 - دکتر سیدیونس نورانی مقدم - دانشگاه بوعلی سینا.همدان
29 - زهرا ایوبی
30 - دکتر حسنعلی مؤذن زادگان
31 - محمد احسنی فروز - تربیت مدرس
32 - دکتر میرقاسم جعفرزاده
33 - دکتر محمدعلی بهمئی
34 - آقای دکترعباس شیخ الاسلامی - دانشیار حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
35 - دکتر زهرا شاکری - دانشگاه تهران
36 - دکتر سید کمال سجادی - دانشگاه خاتم
37 - دکتر حسین طباطبایی - TMU
38 - دکتر علیرضا انتظاری
39 - محبوبه عبدالهی
40 - دکتر حسین اقایی جنت مکان
41 - باقر انصاری
42 - محسن صادقی
43 - محمد مهدی حاجیان
44 - دکتر سهیلا دیبافر - دانشگاه جامع علمی کاربردی
45 - آقای محمدعلی بابائی - دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
46 - دکتر محمد ابوعطا - دانشگاه سمنان
47 - خانم هاله حسینی اکبرنژاد - دانشگاه امام صادق
48 - دکتر عبداله رجبی - دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
49 - دکتر امیر پاک نهاد - استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
50 - دکتر احمد حاجی ده آبادی - دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
51 - آقای ابوالفتح خالقی - دانشگاه قم
52 - دکتر الیاس یاری - استادیار حقوق خصوصی دانشگاه ایلام
53 - خانم بی بی فاطمه برومند - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
54 - دکتر سودابه رضوانی - استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران
55 - دکتر مجید عزیزیانی - علوم قضایی
56 - دکتر علیرضا عالی پناه - استاديار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی- تهران- ایران
57 - دکتر مهناز بيات كميتكي - استاديارگروه آموزشی حقوق عمومي و حقوق اقتصادي دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
58 - دکتر آیت الله جلیلی - دانش آموخته دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
59 - دکتر محمد کاظمی فر - از مدیران کشتیرانی و متخصص در زمینه حقوق حمل و نقل دریایی
60 - دکتر مجید قربانی لاچوانی - عضوهیاتت علمی دانشگاه صنعت نفت
61 - دکتر سعید قماشی - دانشگاه کاشان
62 - دکتر سید مرتضی نعیمی - استادیار، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی
63 - دکتر بابک درویشی - استادیار حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
64 - دکتر مارال دربندی
65 - دکتر مسعود فریادی
66 - آقای شهرام زرنشان - دانشگاه علامه طباطبایی
67 - آقای رضا موسوی
68 - دکتر محمدحسین نوتی زهی
69 - دکتر احمدرضا علوی دهکردی
70 - آقای محمدجواد ذوالقدر
71 - آقای علی علی پور
72 - دکتر پریسا اسدی
1401
1 - دکتر حسین علمی
2 - دکتر محمدجعفر حبیب زاده - دانشگاه تربیت مدرس
3 - دکتر طیبه صاحب
4 - آقای حمید کبیری شاه آباد - دانشگاه یزد
5 - دکتر محمود صادقی
6 - دکتر حسن سواری
7 - دکتر حبیب رمضانی آکردی - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
8 - دکتر محمد جلالی - دانشگاه شهید بهشتی تهران
9 - آقای فیروز احمدی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد
10 - میترا ضرابی
11 - مصطفی بختیاروند - دانشگاه قم
12 - دکتر ابوالفضل درویشوند - دانشگاه تربیت مدرس
13 - دکتر علی ناصحی
14 - دکتر مجید غمامی
15 - دکتر محمد صادق لبانی مطلق
16 - دکتر حسن محسنی - دانشگاه تهران
17 - دکتر ابراهیم عبدی پور فرد - دانشگاه قم
18 - دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد
19 - حسن بادینی
20 - زهرا ایوبی
21 - دکتر میرقاسم جعفرزاده
22 - دکتر سید مفید کلانتریان
23 - محمود باقری
24 - دکتر حسین طباطبایی - TMU
25 - دکتر محسن محبی
26 - باقر انصاری
27 - آقای فیروز محمودی جانکی - خیابان انقلاب- دانشگاه تهران- دانشکده حقوق و علوم سیاسی
28 - خانم سیده ام البنین حسینی - دانش آموخته دکتری دانشگاه تربیت مدرس
29 - خانم هاله حسینی اکبرنژاد - دانشگاه امام صادق
30 - دکتر رضا معبودی نیشابوری - دانشگاه فردوسی مشهد
31 - دکتر اویس رضوانیان - موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
32 - دکتر مجید قربانی لاچوانی - عضوهیاتت علمی دانشگاه صنعت نفت
33 - دکتر سعید قماشی - دانشگاه کاشان
34 - دکتر سید مرتضی نعیمی - استادیار، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی
35 - خانم مهسا قره خانی - دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس
36 - دکتر بابک درویشی - استادیار حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
37 - دکتر مجید سربازیان - استادیار حقوق خصوصی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران
38 - آقای دکتر حمیدرضا علومی یزدی - دانشگاه علامه طباطبایی
39 - دکتر محسن اسماعیلی - دانشگاه تهران